Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2017/10089 DH.W15.57859. Rehabilitación pasarela. Concello de Oza-Cesuras
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Municipal

Mancomunidades

Administración de Justicia

Juzgados de Primera Instancia

Juzgados de lo Social

Otros Tribunales y Juzgados

©2009 Deputación da Coruña