Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Centro

2018/3594 DH.W15.59554. Concello de Negreira
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Tesourería e Xestión de Tributos. Servizo Central de Recadación

2018/3584 Anuncio subasta bienes inmuebles/Anuncio de poxa de bens inmobles Nº 138
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Administración de Justicia

Juzgados de lo Social

©2009 Deputación da Coruña