Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2018/2870 DH.W15.61973. Edificio de vivendas. Concello de Abegondo
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2018/2926 DH.A15.60846. Concesión de reutilización de augas residuais
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico
Área de Vertidos

2018/2695 DH.V15.61629. Concello de Trazo. Trazo
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Municipal

Consorcios

Administración de Justicia

Juzgados de Primera Instancia

Juzgados de Instrucción

Juzgados de lo Social

©2009 Deputación da Coruña