Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2017/9729 DH.W15.59861. Urbanización. Concello de Oleiros
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Intervención Xeral e Xestión Económica-Financeira. Serv. de Orzamentos,Est. e Asist. Econ. Sección 1

2017/10077 Expediente de modificación de créditos núm. 5/2017 de aprobación polo Pleno
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Administración de Justicia

Juzgados de Primera Instancia

Juzgados de lo Social

©2009 Deputación da Coruña