Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente,Territorio e Vivenda

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2018/7532 Petición de deslinde. Concello de Cerceda
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente,Territorio e Vivenda

Augas de Galicia

Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico

2018/7547 DH.A15.29342. Concesión dun caudal de auga á SAT San Xulián n.º 1003 XUGA, no concello de Sobrado (A Coruña)
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Municipal

Administración de Justicia

Tribunal Superior de Justicia

Juzgados de Primera Instancia

Juzgados de lo Social

©2009 Deputación da Coruña