Boletín anterior

Administración Central

Ministerio de Fomento

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

2017/2125 Información pública
( PDF | HTML )

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Intervención Xeral e Xestión Económica-Financeira. Serv. de Orzamentos,Est. e Asist. Econ. Sección 1

2017/2430 Expediente de modificación de créditos núm. 1/2017 de aprobación polo Pleno
( PDF | HTML )

Deputación Provincial da Coruña

Tesourería e Xestión de Tributos. Servizo Central de Recadación

2017/2294 Anuncio subasta bienes inmuebles/Anuncio de poxa de bens inmobles n.º 88
( PDF | HTML )

Deputación Provincial da Coruña

Tesourería e Xestión de Tributos. Servizo Central de Recadación

2017/2316 Anuncio subasta bienes inmuebles/Anuncio de poxa de bens inmobles n.º 85
( PDF | HTML )

Deputación Provincial da Coruña

Secretaría Xeral. Servizo de Patrimonio e Contratación

2017/2422 Servicios de coordinación e xestión dos premios culturales da Deputación Provincial da Coruña para o ano 2017
( PDF | HTML )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

2017/2425 R.P. 8915/2017 pola que se aproba a convocatoria de bolsas para perfeccionamento de estudos artísticos para o ano 2017
( PDF | HTML )

Municipal

A Coruña

Área de Facenda e Administración Pública

Contratación

2017/2328 Anuncio de licitación O-8/2016
( PDF | HTML )

A Coruña

Área de Facenda e Administración Pública

Contratación

2017/2329 Anuncio de licitación O-9/2016
( PDF | HTML )

A Coruña

Área de Facenda e Administración Pública

Contratación

2017/2330 Anuncio de licitación As-15/2017
( PDF | HTML )

Administración de Justicia

Juzgados de lo Social

Social 1 A Coruña

2017/2327 P.O. 156/2016
( PDF | HTML )

©2009 Deputación da Coruña