Boletín anterior

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Intervención Xeral e Xestión Económica-Financeira. Serv. de Orzamentos,Est. e Asist. Econ. Sección 1

2021/6848 Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal n.º 2, reguladora da taxa polo servizo de publicacións do Boletín Oficial da Provincia
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

2021/6906 R.P. 2021/36892. Resolución de concesión definitiva do Programa FO103B/2021
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Mancomunidades