Boletín anterior

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Intervención Xeral e Xestión Económica-Financeira. Serv. de Orzamentos,Est. e Asist. Econ. Sección 1

2020/8774 Expediente de modificación de créditos núm. 4/2020 de aprobación polo Pleno
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Administración de Justicia

Juzgados de lo Social

Otras Entidades y Anuncios Particulares

Notarías